اصول يادگيرى مهارت استفاده از مدل مفهومى براى فهم چگونگى يادگيرى و تکميل مهارت‌ها به‌وسيلهٔ تمرين است. به‌وسيلهٔ اصول يادگيرى مهارت ورزشکاران مى‌توانند در عالى‌ترين سطح مهارت خود را اجراء کنند.


مفاهيم مهم در اصول يادگيرى مهارت عبارتند از: