رشد و نمو دستگاه عصبى نمونه‌اى ابتدايى از اثر متقابل عوامل ژنتيکى و عوامل محيطى بر يکديگر است. رشد اوليهٔ دستگاه عصبى به‌طور دقيق و قابل پيش‌بينى توسط عوامل ژنتيکى هدايت مى‌شود. سلول‌هاى عصبى اوليهٔ به‌وجود آمده، به شکل نوعى خود رسيده، به محل نهايى منتقل مى‌شوند، سپس زوائد سلولى مانند دندريت‌ها و اکسون‌ها همراه با انشعابات و تفاوت‌هاى ديگر به‌وجود مى‌آيند (تصوير زير). غلافى شدن زوائد سلولى به دنبال آن انجام مى‌شود (ويليامز،۱۹۸۳). قسمت عمدهٔ افزايش سريع تعداد سلول‌هاى عصبى و انتقال آنها قبل از تولد و انشعابات و غلافى شدن آنها از ميلين بعد از تولد انجام مى‌شود.


سلول عصبى  حرکتی  ميلين‌دار
سلول عصبى حرکتی ميلين‌دار