با افزايش سن و رشد و نمو کودکان، نوجوانان و جوانان قدرت عضلانى آنها افزايش پيدا مى‌کند (جدول زير). براى اينکه بفهميم آيا رشد قدرت دقيقاً با رشد و افزايش جرم عضلانى موازى هستند، لازم است سنى را که افراد به اوج رشد جرم عضلانى و رشد قدرت مى‌رسند مورد توجه قرار دهيم. در مباحث قبلى ملاحظه کرديم که اوج اين افزايش (يعنى اوج در منحنى سرعت) نشان‌دهندهٔ نقطهٔ سريع‌ترين افزايش است؛ لذا چنانچه رشد قدرت مستقيماً با رشد جرم عضلانى همراه باشد در اين صورت اوج رشد قدرت منطبق بر اوج رشد جرم عضلانى خواهد شد. بنابراين مربيان و معلمان ورزش مى‌توانند سطوح قدرت عضلانى کودکان را با اندازه‌گيرى و سنجش جرم و تودهٔ عضلانى آنها پيش‌بينى کنند، اين امر با سنجش وزن بدن آنها يا کم کردن وزن چربى تخمينى از وزن کلِ بدن عملى است.

جدول رشد قدرت ايزومتريک ماهيچه (برحسب نيوتن) در جامعه‌هاى منتخب شهرى

نمونه‌ها (۱) سال
۸ ۱۰ ۱۲ ۱۴ ۱۶ ۱۸
نيروى چنگ زدن
پسران ۱۴۶ ۱۹۲ ۲۴۰ ۳۴۸ ۴۹۱ ۵۲۷
دختران ۱۳۴ ۱۶۸ ۲۲۶ ۲۹۱ ۳۴۳ ۳۴۳
نيروى خم کردن مفصل آرنج (بازوى راست) (۲)
پسران ۱۲۸ ۱۶۴ ۲۱۶ ۳۰۱ ۳۴۴ -
دختران ۱۱۴ ۱۴۹ ۱۹۲ ۱۷۶ ۲۱۷ -
نيروى بازکردن آرنج (دست راست) (۲)
پسران ۱۱۳ ۱۴۲ ۱۷۳ ۲۵۳ ۲۹۲ -
دختران ۹۷ ۱۲۳ ۱۶۴ ۱۶۰ ۱۷۸ -
نيروى باز کردن مفصل زانو (پاى چپ) (۲)
پسران ۲۳۵ ۳۱۰ ۳۷۵ ۵۰۴ ۵۳۵ -
دختران ۲۲۸ ۳۰۸ ۳۷۲ ۳۶۳ ۳۸۳ -
نيروى بلند کردن پا (نيروسنج) (۲)
پسران ۶۴۹ ۹۵۲ ۱۲۷۵ ۱۶۲۷ ۱۹۰۶ -
دختران ۵۷۷ ۹۰۳ ۱۱۵۸ ۱۰۱۴ ۱۱۷۳ -
نيروى بلند شدن با پشت و کمر (نيروسنج) (۲)
پسران ۳۶۰ ۴۷۶ ۶۴۴ ۸۸۹ ۹۵۹ -
دختران ۳۱۸ ۴۲۱ ۵۷۴ ۶۰۷ ۶۳۳ -(۱) براساس نتيجه‌گيرى‌هاى شفارد (۱۹۸۷ ب) در خصوص نيروى چنگ زدن و براساس نتايج چاپ نشده هاول و همکاران (۱۹۶۸) براى ساير گروه‌هاى عضلاني.


(۲) در نمونه‌گيرى‌هاى هاول، لويسل و لوکاس (۱۹۶۶) ستون آخر مربوط به کودکانى است که يک سال بزرگتر از گروه‌هاى تعيين شده قبلى هستند، يعنى حدود ۶/۱۵ سال (برگرفته از شفارد، آر.جي.؛ فعاليت‌هاى بدنى و نمو؛ ۱۰۴).