ابتدا مقدار نيروى ايزومتريک را که گروهى از عضلات مى‌توانند توليد کنند در نظر بگيريد. اين مقدار به تارهاى عضلانى منقبض شده و نيروى آن وابسته است. اضافه بر اين، تارهاى عضلانى فعال شده به سطح عرضى عضله و ميزان هماهنگى در فعاليت تارهاى عضلانى بستگى دارد؛ يعنى الگوى سيستم عصبى و زمانبندى برانگيخته شدن واحدهاى حرکتى درگير که منجر به توليد حرکت دلخواه مى‌شود. سطح عرضى ماهيچه در اثر رشد و نمو افزايش مى‌يابد . در نتيجه با رشد عضله قدرت آن نيز رو به افزايش است. اما آيا هماهنگى انقباضى عضلات نيز مانند افزايش جرم عضلانى پيشرفت مى‌کند؟


ابتدا بايد پاسخ اين سؤال را بدهيم و سپس وارد شرح و توضيح رشد قدرت عضلانى در دوقلوها شويم در بحث قبلى گفتيم که تفاوت‌هايى در زمينهٔ رشد و نمو جرم عضلانى در دو جنس وجود دارد. اين مفهوم چه معناى ضمنى براى رشد قدرت عضلانى در دوقلوها دارد؟ آيا مى‌توان از طريق تمرين‌هاى مناسب، قدرت عضلانى آنها را از آنچه به‌طور طبيعى از طريق رشد و نمو به‌دست مى‌آورند بالاتر برد؟ اگر پاسخ مثبت است، چگونه اين برنامه‌هاى تمرينى مى‌توانند بر حفظ و پيشرفت قدرت عضلانى آنها در بزرگسالى اثرگذار باشند؟


قدرت عضلانى با افزايش سن و از طريق تمرين پيشرفت مى‌کند، اما حجم و قدرت عضلانى هميشه يکسان و هم‌ارز نيستند.