آمادگى جسمانى يک کيفيّت چند وجهى است. آمادگى جسمانى از چند عامل يا عنصر تشکيل مى‌شود، مانند استقامت و قدرت. کسى که در يکى از اين عوامل آمادگى دارد الزاماً در ساير عناصر آماده نيست؛ براى مثال، فردى ممکن است بسيار قوى باشد ولى بدنش خيل انعطاف‌پذير نباشد. اجزاء تشکيل‌دهندهٔ آمادگى جسمانى به شرح ذيل است: