رفلکس‌ها حرکاتى هستند که نوزاد در واکنش به محرک‌هاى خاصى ازت خود نشان مى‌دهد. رفلکس‌ها مانند حرکات تصادفى نيستند. بعضى اوقات، موقعى که بدن نوزاد در وضعيت خاصى قرار گيرد رفلکس مربوط به آن ظاهر مى‌شود. رفلکس‌ها به‌طور خودکار انجام مى‌شود و نبايد در مورد اجراء آنها فکر کرد. برخى از آنها مانند رفلکس پلک چشم‌ها در تمام طول عمر باقى مى‌ماند، اما ديگر رفلکس‌ها تنها در دورهٔ طفوليت صورت مى‌گيرد.