ممکن است نوزادان گرسنه را ديده باشيد که چگونه با پاى خود لگد انداخته، دست‌ها را به اطراف حرکت مى‌دهند. اين حرکات تصادفى هستند و بى‌هدف انجام مى‌شوند و بسيار هم متداول هستند. شايد انگشت خود را کف دست نوزاد گذاشته‌ايد و احساس کرده‌ايد که چگونه نوزاد انگشت شما را محکم مى‌گيرد و نگه مى‌دارد. اين واکنش غيرارادى به نام رفلکس گرفتن شناخته شده است. بسيارى از حرکات جنين و برخى از حرکات طفل پس از تولد رفلکسى است؛ يعنى آنها به‌طور خودکار توسط محرک‌هاى خاص شليک مى‌شوند. برخى از رفلکس‌هاى ديگر وقتى ظاهر مى‌شوند که به کودک براى حفظ بدن در وضعيت‌هاى مختلف محيطى کمک کنند.


نقش دقيق حرکات تصادفى و رفلکس‌هاى دورهٔ طفوليت در رشد حرکتي، هنوز مورد بحث و مناظرهٔ علماى اين رشتهٔ علمى است و آنان در زمينهٔ رابطهٔ رفلکس‌ها با واکنش‌هاى ارادى بعدى باهم اختلاف نظر دارند؛ براى مثال، آيا مى‌توان فراگيرى مهارت‌هاى ارادى را با تحريک‌هاى مکرر رفلکس‌ها در اوايل زندگى تسريع کرد؟ متخصصان رشد، ديدگاه تازه‌اى در زمينه رابطهٔ حرکات تصادفى و رفلکس‌ها با رشد حرکتى بعد دارند.