شرح توصيفى از آنچه اطفال به نام حرکات انتقالى پايه فرا مى‌گيرند و زمان اين فراگيرى باارزش و جالب است. جالب‌تر از آن اين است که بدانيم اين تغييرات در حرکات پايه چگونه حاصل مى‌شود. چطور طفلى مى‌تواند يک مهارت کاملاً جديد را اجراء کند؟ چرا طفل در يک زمان به‌خصوص براى اولين بار اين عمل را اجراء مى‌کند؟ چرا زودتر از آن اين کار را نمى‌کند؟ اين سؤالات ده‌ها سال است که ذهن دانشمندان را مشغول کرده است. در واقع سؤال کردن در خصوص منابع تازهٔ رفتار، در زمينه‌هاى علمى اساسى است.