پنج نفر از طرفداران ديدگاه رشد اطلاعاتى در مورد پيدايش حرکات انتقالى پايه ارائه کردند: مارى شرلى (۱۹۳۱ و ۱۹۳۳)، نانسى بيلى (۱۹۳۵)، لوئيس آمز (۱۹۳۷)، آرنولد گزل (۱۹۳۹، ۱۹۴۰ و ۱۹۴۶)، و ميرتل مک گرو (۱۹۴۰ و ۱۹۴۳). نظر آنها بازتابى از ديدگاه باليدگى و رشد بود. همگى بر پيدايش ترتيبى حرکات انتقالى پايه اتفاق رأى و نظر داشتند، اما در بين آنها در مورد زمان ظهور اين حرکات اختلاف نظرى جزئى وجود داشت. شايد اين اختلاف نظر به موجب بازتاب عوامل مختلفى بود که در بين آزمودنى‌هاى آنها وجود داشت. اين تفاوت‌ها را مى‌توان در زمينهٔ ميزان و سرعت رشد و نمو و عوامل محيطى مانند وضعيت آب و هوا، تعداد برادران و خواهران و نحوهٔ پرورش و تربيت کودکان و ملاک‌هاى نمره‌گذارى محققان طبقه‌بندى کرد. اين محققان همچنين به‌طور محدود نظريه‌هاى متفاوت در ره‌يافت‌هاى تحقيقى خود بهره برده‌اند. هريک از آنها کمک‌هاى بى‌نظيرى به دانش در زمينهٔ رشد و توسعهٔ حرکات انتقالى پايه در دورهٔ اوليهٔ بعد از تولد کرده‌اند.


- تفاوت‌هاى جنسى:

هيچ‌يک از فهرست‌ها و جدول‌هاى موجود، سنين جداگانه‌اى را براى جلوگيرى مهارت‌ها توسط دختران و پسران تدوين نکرده‌اند، زيرا در ترتيب فراگيرى مهارت‌هاى پايه بين دختران و پسران تفاوت عمده‌اى ملاحظه نشده است. به‌طورى که در مباحث قبلى متذکر شد دختران کمى زودتر از پسران به باليدگى مى‌رسند، لذا به‌طور طبيعى کمى زودتر از پسران مهارت‌هاى پايه را فرا مى‌گيرند، ليکن از نظر عملى اين‌گونه اختلافات جزئى تحت تأثير اختلافات فردى قرار گرفته و اهميت چندانى ندارد.