مقايسه تلاش‌هاى اوليهٔ کودک براى پرتاب با شکل پيشرفتهٔ پرتاب از بالاى شانه مفيد است. الگوهاى پرتاب کودکان کم سن و سال تنها به حرکت دست محدود مى‌شود. کودکى که در تصوير زير مشاهده مى‌کنيد در پرتاب نه گام برمى‌دارد و نه اينکه از حرکات تنه به خوبى استفاده مى‌کند. اين کودک کمى بازو را بالا مى‌آورد که اين عمل غالباً با بالا بردن يا جلو بردن آرنج همراه است و با باز کردن مفصل آرنج پرتاب را اجراء مى‌کند.


پرتاب‌کنندهٔ مبتدى که دست را با قرار دادن آرنج در بالا به عقب برده، عمل پرتاب را بدون گام برداشتن فقط با باز کردن مفصل آرنج انجام مى‌دهد.
پرتاب‌کنندهٔ مبتدى که دست را با قرار دادن آرنج در بالا به عقب برده، عمل پرتاب را بدون گام برداشتن فقط با باز کردن مفصل آرنج انجام مى‌دهد.

تصوير زير حرکات بيشترى را نشان مى‌دهد اما کارآيى مکانيکى در آن بسيار کم است. طبيعى است که اين کودکان کمترين مهارت پرتاب را دارا هستند.


پرتاب‌کنندهٔ مبتدي. به جاى توجه به چرخش تنه در پرتاب به مقدار خم شدن آن توجه کنيد .
پرتاب‌کنندهٔ مبتدي. به جاى توجه به چرخش تنه در پرتاب به مقدار خم شدن آن توجه کنيد .