حال که دربارهٔ ويژگى‌هاى يک پرتاب پيشرفته و با قدرت بحث شد، مى‌توان چگونگى پيشرفت الگوى پرتاب را در مراحل رشدى از شکل ابتدائى تا شکل پيشرفته بررسى کرد. مراتب رشدى متعدد‌ى براى پرتاب از بالاى شانه توسط محققان مختلف ارائه شده است که با مراحل شناخته شده توسط واليد (۱۹۳۸) شروع مى‌شود و با آنچه که سيفلد، راشلاين و وُگل (۱۹۷۲) مطرح کردند ادامه مى‌يابد. رابرتن جديداً با استفاده از رهيافت هر جزء بدن در يک زمان، يک مراتب رشدى براى پرتاب از بالاى شانه ارائه داده است. دو مورد از اين مراتب رشدي، عمل دست و عمل تنه، توسط يک گروه از محققان مورد تائيد قرار گرفته است (رابرتن، ۱۹۷۷ و ۱۹۷۸ الف؛ رابرتن و دى روکو، ۱۹۸۱؛ رابرتن و لانگن دورفر، ۱۹۸۰). مطالعهٔ دقيق مراتب رشدى پرتاب از بالاى شانه که در جدول زير فهرست شده است، به مقايسهٔ آنها با ويژگى‌هاى مختلف پرتاب‌کنندگان مبتدى در تصاوير بالا و پرتاب‌کنندگان ماهر در تصاوير زير کمک مى‌کند.


پرتاب‌کننده‌اى که عمل دست او در مرحلهٔ دو قرار دارد. پيش از آنکه شانه‌هاى او

به سمت روبه‌رو يا جهت پرتاب بچرخد، ساعد به دورترين نقطهٔ خود در پشت مى‌رسد، اما

پيش از آنکه شانه‌ها و آرنج خارج از محيط بدن قابل مشاهده باشند، بازو به جلو پرتاب

مى‌شود. به زاويهٔ قائمه بين بازو و بدن توجه کنيد.
پرتاب‌کننده‌اى که عمل دست او در مرحلهٔ دو قرار دارد. پيش از آنکه شانه‌هاى او به سمت روبه‌رو يا جهت پرتاب بچرخد، ساعد به دورترين نقطهٔ خود در پشت مى‌رسد، اما پيش از آنکه شانه‌ها و آرنج خارج از محيط بدن قابل مشاهده باشند، بازو به جلو پرتاب مى‌شود. به زاويهٔ قائمه بين بازو و بدن توجه کنيد.

پرتاب‌کنندهٔ نسبتاً پيشرفته. حرکات دست، پا و عمل مرحلهٔ آمادگى او از ويژگى‌هاى

مرحلهٔ پيشرفته پرتاب هستند، ولى عمل تنه که چرخش قسمت‌هاى مختلف آن به‌طور هم‌زمان

انجام مى‌گيرد، در مرحلهٔ دو قرار دارد. به بيان ديگر تمايز حرکات تنه ديده نمى‌شود
پرتاب‌کنندهٔ نسبتاً پيشرفته. حرکات دست، پا و عمل مرحلهٔ آمادگى او از ويژگى‌هاى مرحلهٔ پيشرفته پرتاب هستند، ولى عمل تنه که چرخش قسمت‌هاى مختلف آن به‌طور هم‌زمان انجام مى‌گيرد، در مرحلهٔ دو قرار دارد. به بيان ديگر تمايز حرکات تنه ديده نمى‌شود

مقايسه را با تمرکز روى عمل تنه شروع کنيد. در اولين گام از مراتب رشدي، عمل تنه يا حرکات جلو و عقب پيش از اينکه پرتاب‌کننده توپ را رها کند، ديده نمى‌شود .


پرتاب‌کنندهٔ مبتدى که دست را با قرار دادن آرنج در بالا به عقب برده، عمل پرتاب را بدون گام برداشتن فقط با باز کردن مفصل آرنج انجام مى‌دهد.
پرتاب‌کنندهٔ مبتدى که دست را با قرار دادن آرنج در بالا به عقب برده، عمل پرتاب را بدون گام برداشتن فقط با باز کردن مفصل آرنج انجام مى‌دهد.

پرتاب‌کنندهٔ مبتدي. به جاى توجه به چرخش تنه در پرتاب به مقدار خم شدن آن توجه کنيد .
پرتاب‌کنندهٔ مبتدي. به جاى توجه به چرخش تنه در پرتاب به مقدار خم شدن آن توجه کنيد .