برخى از معلمان و مربيان ورزش علاقمند هستند دختران و پسرانى را که بالقوه قابليت نخبه شدن در ورزش را دارند، شناسايى کنند. سپس اين گروه از کودکان با برنامه‌هاى تمرينى ويژهٔ آمادگى جسمى و آموزش مهارتى براى بازى‌هاى المپيک و رقابت‌هاى حرفه‌اى آماده مى‌شوند. آيا اين موضوع امکان‌پذير است؟ محققان مختلف اين مطلب را با آزمايش گروه‌هايى از کودکان به‌طور مقطعى و محاسبهٔ ضريب همبستگى نمرات آنها در سنين مختلف به‌طور عينى بررسى کرده‌اند. دامنهٔ اين ضريب مى‌تواند از ۱- تا ۱+ با ۲ يا ۳ عدد اعشارى باشد. وقتى ضريب به ۱+ نزديک است، کودکان تمايل دارند وضعيت نسبى خود را در تمام طول دوران رشد در گروه حفظ کنند؛ اين بدان معنى است که کودکانى که در سنين پائين عملکرد بهترى دارند، وقتى در سال‌هاى بعد دوباره مورد آزمايش قرار مى‌گيرند عملکرد آنها بهتر است. وقتى ضريب همبستگى به صفر نزديک است، کودکان تمايل دارند موقعيت نسبى خود را در گروه در فاصلهٔ دو آزمايش حفظ کنند. ضريب همبستگى نزديک به ۱- نشان مى‌دهد که کودکان موقعيت نسبى خود را در گروه در جهت مخالف حفظ مى‌کنند؛ يعنى کودکان موقعيت نسبى خود را در گروه در جهت مخالف حفظ مى‌کنند؛ يعنى کودکانى که در يک آزمايش بهترين عملکرد را دارند در آزمايش بعدى ممکن است ضعيفترين عملکرد را داشته باشند.


راريک و اسمول (۱۹۶۷) آزمون‌هاى حرکتى پرش طول جفتي، دو سرعت ۳۰ يارد، و سرعت پرتاب را با گروهى از کودکان از ۷ تا ۱۲ سالگى هر ساله تکرار و مجدداً در ۱۷ سالگى نيز اين گروه را در مواد فوق آزمايش کردند. سپس ضريب همبستگى نمرات هر آزمون را در سنين مختلف با نمرات آن آزمون در سنين ۱۲ و ۱۷ سالگى محاسبه کردند (جدول زير). به‌طور کلي، همبستگى‌هاى متوسط و در طول سنين ۷ تا ۱۲ سالگى در مقايسه با سنين ۷ تا ۱۷ سالگى کمى بالاتر بود؛ يعنى در سنين ۷ تا ۱۲ سالگى کمترين ضريب همبستگى ۱۱۵/۰ و بيشترين ۹۲۴/۰ و در سنين ۷ تا ۱۷ سالگى کمترين ۱۲۷/۰ و بيشترين ۵۹۶/۰ بود. همچنين ضريب همبستگى در سنين نزديک به هم ۱۱ و ۱۲ سالگى از سنين فاصله‌دار ۷ تا ۱۷ سالگى بيشتر بود. گلاسو و کروز (۱۹۶۰) دريافتند که ضريب همبستگى پرش طول جفتى و دو سرعت ۳۰ يارد در سنين ۶ و ۷ سالگى و ۱۲ و ۱۳ سالگى به ترتيب ۷۴/۰ و ۷۰/۰ يعنى متوسط است. اسپن شاد (۱۹۴۰) براى مهارت‌هاى مختلف همبستگى‌هاى ۲۹/۰ تا ۶۶/۰ و ۳۶/۰ تا ۸۴/۰ را به ترتيب براى پسران و دختران ۱۲ تا ۱۶ ساله به‌دست آورد.

جدول همبستگیهای ادواری در معیارهای اجرا

معيارها همبستگى‌هاى ادوارى (کودکي)
۷ تا ۱۲ ۸ تا ۱۲ ۹ تا ۱۲ ۱۰ تا ۱۲ ۱۱ تا ۱۲
پسران
پرش طول جفتى ۰/۴۸۴ ۰/۵۳۴ ۰/۶۶۳ ۰/۸۴۹ ۰/۷۸۰
دور ۳۰ يارد سرعت ۰/۳۸۶ ۰/۴۲۴ ۰/۴۶۰ ۰/۶۹۴ ۰/۷۸۰
سرعت پرتاب ۰/۵۰۱ ۰/۳۰۸ ۰/۴۷۹ ۰/۵۸۰ ۰/۵۰۱
دختران
پرش طول جفتي ۰/۷۰۹ ۰/۷۰۵ ۰/۷۵۵ ۰/۸۰۷ ۰/۸۹۶
دو ۳۰ يارد سرعت ۰/۹۲۴ ۰/۸۳۰ ۰/۷۸۴ ۰/۹۱۵ ۰/۹۳۳
سرعت پرتاب ۰/۱۱۵ ۰/۵۳۴ ۰/۴۶۲ ۰/۳۶۱ ۰/۵۵۲


معيارها همبستگى‌هاى ادوارى (کودکى تا نوجواني)
۷ تا ۱۷ ۸ تا ۱۷ ۹ تا ۱۷ ۱۰ تا ۱۷ ۱۱ تا ۱۷ ۱۲ تا ۱۷
پسران
پرش طول جفتى ۰/۵۹۶ ۰/۵۶۳ ۰/۶۹۴ ۰/۷۸۸ ۰/۶۶۵ ۰/۷۲۸
دور ۳۰ يارد سرعت ۰/۱۸۱ ۰/۱۳۸ ۰/۰۷۳- ۰/۳۸۱ ۰/۳۵۴ ۰/۵۱۷
سرعت پرتاب ۰/۲۷۸ ۰/۱۳۶ ۰/۳۷۸ ۰/۴۵۵ ۰/۳۳۰ ۰/۴۰۴
دختران
پرش طول جفتي ۰/۵۰۲ ۰/۸۰۴ ۰/۷۰۴ ۰/۷۴۵ ۰/۷۱۴ ۰/۶۶۱
دو ۳۰ يارد سرعت ۰/۵۶۲ ۰/۶۹۹ ۰/۷۶۵ ۰/۷۱۸ ۰/۷۱۰ ۰/۶۹۶
سرعت پرتاب ۰/۱۲۷ ۰/۲۵۲ ۰/۲۰۴ ۰/۲۲۵ ۰/۲۹۰ ۰/۲۹۵


به‌طور خلاصه همبستگى‌هاى ادوارى (age-to-age correlation) در اجراءهاى حرکتى سنين قبل از نوجوانى و نوجوانى مثبت بوده است، با اين حال اکثر همبستگى‌هاى به‌دست آمده توسط محققان به اندازهٔ کافى بالا نيست تا بتوان از طريقِ آزمايشِ کودکان در سنين پايين، وضعيت مهارت‌هاى حرکتى آنها را در سنين بزرگسالى پيش‌بينى کرد. به اين ترتيب، امکان داشت که بسيارى از بزرگسالان ماهر به‌عنوان کودکانى که بالقوه قابليت‌هاى پائينى براى موفقيت در ورزش داشته‌اند از دور خارج گردند.