غربالگرى پزشکى براى جلوگيرى از بيمارى و پيشبرد سلامت در ارزيابى تمام افراد اهميت دارد، اما در مورد نقش و روش‌هاى انجام آن پيش از مبادرت فرد به يک برنامهٔ ورزشى هنوز بحث و اختلاف نظر وجود دارد.


افراد جوان، به ظاهر سالم و زير ۴۰ سال پيش از انجام ورزش نيازمند مراجعه ويژه به پزشک نيستند، با اين وجود در اولين فرصت ممکن بايد به عوامل خطر مانند کشيدن سيگار، سابقهٔ فاميلى بيمارى‌هاى قلبى و ساير بيمارى‌ها، فشار خون بالا، کلسترول بالا، زندگى بى‌تحرک و غير توجه شود. معاينهٔ فيزيکى شامل اندازه‌گيرى فشار خون و جستجوى علائم بيمارى‌هاى قلبي، ريوي، عروقى و اسکلتى عضلانى است. ارزيابى آزمايشگاهى شامل انجام آزمايش‌هاى مرسوم مثل فرمول شمارش، کامل ادرار و سطح خونى گلوکز، کلسترول و کراتينين مى‌شود.