در هر جامعه‌اى گروه‌هاى خاصى وجود دارد که اين گروه‌‌ها در ميان جمعيت با توجه به شرايط سنى و جسمى خود اهميت خاصى دارند اين گروه‌ها شامل، سالمندان، کودکان، زنان باردار، افراد سالم ولى بى‌تحرک و معلولين هستند.