يک‌سرى از بيمارى‌هاى ريوى که ورزش در آنها مؤثر مى‌باشد شامل موارد زير است:


بيمارى‌هاى مزمن ريوى و بيمارى‌هاى مزمن انسدادى ريه (آسم، فيبروزکيستيک) مى‌باشد.