ابتلاء بيش از يک دريچه در بيماران مبتلاء به بيمارى دريچه‌اى روماتيسمى و در بيمارانى که به‌خاطر اتساع بطنى دچار نارسائى دريچه‌اى مى‌شوند، شايع است.


معمولاً نشانه‌ها و سير بالينى توسط بيمارى غالب مشخص مى‌شوند. با اين وجود، زمانى‌که دو دريچه به‌صورت يکسان درگير شوند، نشانه‌هاى دريچهٔ پروکزيمال بروز مى‌نمايد. ترکيب AR و MR شايع‌ترين حالت است و مجموع بيمارى دريچهٔ ميترال (MR يا MS) و AS مشکل‌سازترين مسئله مى‌باشد.

مطالبى پيرامون ورزش

به‌طور خلاصه ورزش هوازى را مى‌توان براى اغلب بيماران مبتلاء به بيمارى فونکسيونل دريچه‌اى خفيف تجويز نمود. از آنجا که بسيارى از بيماران داراى دريچهٔ مصنوعى داروى ضد انعقادى دريافت مى‌نمايند، هموليز مکانيکى در طى تاکيکاردى ناشى از ورزش خصوصاً در بيمارانى که اندازهٔ منفذ دريچه کوچک شده است، ممکن است رخ دهد. بنابراين به هنگام تجويز ورزش براى بيماران دچار اختلال دريچه‌اى توصيه به احتياط مى‌شود. يک فعاليت درک شدهٔ نسبى (RPE) حداکثر ۱۴ يا ميزان تنگى نفس حداکثر ۶ توصيه مى‌گردد.