در مورد پروتئين‌ها: RDA (به معنى ميزان مجاز مصرف روزانه) دريافت پروتئين براى هر فرد ۸۳/۰ گرم به ازاء هر کيلوگرم وزن بدن است. پروتئين رژيم غذائى ورزشکاران مسابقه‌اى معمولاً ۴-۲ برابر بيش از مقدار RDA مى‌باشد. براى زنان و مردانى که وقت و توان زيادى را صرف تمرين با وسايل مقاومتى مى‌کنند، پروتئين رژيم غذائى اغلب مهم‌ترين جزء رژيم را تشکيل مى‌دهد. افزايش نياز موقتى به پروتئين در مراحل ابتدائى يک برنامهٔ ورزشي، احتمالاً به خاطر ايجاد صدمات عضلانى و يا افزايش نيازهاى متابوليک است. در طى تمرين‌هاى ورزشى استقامتى و مقاومتي، تجزيهٔ پروتئين در مقايسه با حالت استراحت افزايش مى‌يابد. کاتابوليسم پروتئين وقتى بيشتر مشخص مى‌شود که ورزش با ذخيره کربوهيدرات کم و / يا دريافت اندک انرژى انجام شود. متأسفانه، هنوز نياز واقعى به پروتئين براى شخصى که روزانه ۶-۴ ساعت ورزش مقاومتى انجام مى‌دهد مشخص نشده است. نياز اين افراد به پروتئين ممکن است فقط اندکى بيش از افراد کم تحرک شهرى باشد. توصيه مى‌شود ورزشکارانى که تمرين‌هاى سنگين (به‌خصوص تمرين‌هاى هوازي) دارند. روزانه بين ۸/۱-۲/۱ گرم پروتئين به ازاء هر کيلوگرم وزن بدن خود مصرف کنند. مردان و زنان وزنه‌بردار، بدنساز و ساير ورزشکاران قدرتى هم تا ۴ برابر ميزان RDA، پروتئين مصرف مى‌کنند.