براى محاسبهٔ انرژى مورد نياز يک ورزشکار بايد تعادل بين دريافت و مصرف انرژى را برقرار کرد. بدين ترتيب توده و ترکيب بدن به گونه‌اى حفظ مى‌شود که تضمين‌کنندهٔ سلامت و عملکرد بدنى مناسب ورزشکار باشد.

انرژى مصرفى در حال ورزش

ميزان انرژى مورد نياز روزانهٔ ورزشکاران براساس جثه و سطح فعاليت آنان متفاوت است. به‌عنوان يک قاعدهٔ کلي، توصيه شده است که ورزشکاران مرد روزانه بيش از ۵۰Kcal/kg و ورزشکاران زن ۵۰-۴۵ کيلوکالرى در ازاء هر کيلوگرم وزن بدن مصرف‌ کنند تا نيازهاى روزانهٔ انرژى براى ۹۰ دقيقه فعاليت يا بيشتر را در طى يک روز تأمين نمايند. بر اين اساس يک فوتباليست ۸۵ کيلوگرمى به بيش از ۴۲۵۰ کيلوکالرى و يک ژيمناست زن ۴۰ کيلوگرمى که در روز ۲ ساعت تمرين مى‌کند، نيازمند حدوداً ۲۰۰۰ کيلوکالرى انرژى است. بدون توجه به روش‌هاى پيچيدهٔ محاسبهٔ انرژي، اشتهاى ورزشکار عامل اصلى ميزان مصرف روزانهٔ انرژى است. کافى بودن انرژى را مى‌توان از راه‌ اندازه‌گيرى وزن و ترکيب بدن بررسى کرد.

انرژى مصرفى در حال استراحت

براى حفظ وزن بدن، دريافت انرژى بايد متعادل با ميزان مصرف آن در روند استراحت، فعاليت فيزيکى و نيز ترموژنز (حرارت‌زائي) باشد. ميزان مصرف انرژى در حال استراحت (Resting energy expenditure - REE)، متناسب با تودهٔ لخم بدن است و بايد با معادلات زير محاسبه شود:


- در مردان ۱۸-۱۰ ساله:

۶۵۱ + (وزن بدن ضربدر ۵/۱۷)


- در مردان ۳۰-۱۸ ساله:

۶۷۹ + (وزن بدن ضربدر ۳/۱۵)


- در مردان ۶۰-۳۰ ساله:

۸۷۹ + (وزن بدن ضربدر ۶/۱۱)


- در زنان ۱۸-۱۰ ساله:

۷۴۶ + (وزن بدن ضربدر ۲/۱۲)


- در زنان ۳۰-۱۸ ساله:

۴۹۶ + (وزن بدن ضربدر ۷/۱۴)


- در زنان ۶۰-۳۰ ساله:

۸۲۹ + (وزن بدن ضربدر ۷/۳)


در اين معادلات وزن برحسب کيلوگرم است.