۷۰-۴- درصد تودهٔ بدن هر فرد بسته به سن، جنس و ترکيب بدنى از آب تشکيل شده است؛ ۶۵-۲۵% وزن ماهيچه‌ها و تقريباً ۵۰ درصد وزن بافت چربى متشکل از آب مى‌باشد. آب بدن شامل دو بخش است؛ جزء اول، درون سلولى و مشتمل بر مايعاتى است که در داخل سلول هستند و جزء دوم، خارج سلولى و شامل مايعاتى است که اطراف سلول را فرا گرفته‌اند (مايع بينابيني). مايع خارج سلولى شامل پلاسماى خون و مايع بينابينى است که اين مايع در فضاهاى ميکروسکوپى بين سلولى وجود دارد. همچنين مايع بينابينى تأمين‌کنندهٔ لنف، بزاق، مايع داخل چشم، ترشحات غدد و سيستم گوارش است. پلاسماى خون ۲۰ درصد حجم مايع خارج سلولى را تشکيل مى‌دهد (حدود ۴-۳ ليتر). قسمت اعظم مايعى که از راه تعريق دفع مى‌شود، خارجى سلولى و از جنس پلاسماى خون است. از کل حجم آب بدن، حدود ۶۲% (يعنى ۲۶ ليتر از ۴۲ ليتر مايع بدن يک مرد با جثهٔ متوسط) داخل سلولى و ۳۸% خارج سلولى است. ورزش اغلب سبب افزايش درصد مايع داخل سلولى مى‌شود. از طرف ديگر، ورزش حاد و شديد سبب انتقال موقتى مايع از پلاسما به فضاى بينابينى و درون سلولى مى‌گردد.