گروهى از مکمّل‌هاى ورزشى را مکمّل‌هاى رژيمى تشکيل مى‌دهند. مکمّل‌هاى رژيمى داراى ويژگى‌هاى زير مى‌باشند:


۱. حاوى مواد مغذى در مقاديرى شبيه به ميزان توصيه شده دريافت يا رواداشت رژيمى (RDI/RDA)، شبيه به مقادير موجود در غذا باشند.


۲. يک راه عملى يا مناسب براى مصرف آنها (خوردن) فراهم باشد.


۳. در رسيدن به نيازهاى فيزيولوژيک يا تغذيه‌اى يک ورزشکار تأمين يا کمک مى‌کند.


۴. حاوى ماده يا مواد مغذى در مقادير کافى به منظور درمان يک کمبود تغذيه‌اى باشد.


۵. نشان دهد که مى‌تواند نيازهاى ويژه يا فيزيولوژيک را که افزايش‌ دهندهٔ نمايش است مرتفع سازد.


۶. کارآئى آن در زمينهٔ بهبود دادن حرکات و نمايش ورزشى عموماً مورد تأييد متخصصين علوم و پزشکى ورزشى قرار گيرد.

جدول مکمّل‌هاى رژيمى و استفاده از آنها توسط ورزشکاران

مکمّل شکل مصرفى ترکيب کاربرد ورزشى
نوشابه‌هاى ورزشى پودر - مايع ۵ تا ۷% کربوهيدرات  ۱۰mmol/L تا ۲۵ سديم ۱. تحويل مطلوب مايع + کربوهيدرات در حين تمرين
۲. دِ‌هيدراسيون پس از تمرين
مکمّل سرشار از کربوهيدرات پودر - مايع ۲۰ تا ۲۵% کربوهيدرات (+ بعضى ويتامين‌هاى B) ۱. مکمّل رژيم تمرينى سرشار از کربوهيدرات
۲. پرسازى کربوهيدرات
۳. بازيافت کربوهيدراتى پس از تمرين
۴. قابل مصرف به هنگام تمرين وقتى نياز به کربوهيدرات بيشتر از نيازهاى مايع است.
مکمّل‌ غذاى مايع پودر (مخلوط با آب يا شير)، مايع ۱Kcal/ml تا ۵/۱ ۱۵ تا ۲۰% پروتئين ۵۰ تا ۷۰% کربوهيدرات کم چرب ۱. مکمّل رژيم سرشار از کربوهيدرات / مواد مغذى / انرژى (خصوصاً در تمرينات يا مسابقات سنگين يا کسب وزن)
ويتامين / عناصر: ۵۰۰ml تا ۱۰۰۰ کفاف RDI/RDA را مى‌دهد ۲. جانشين غذاى کم حجم (خصوصاً غذاى قبل از مسابقه)
۳. بازيافت پس از تمرينات
۴. تغذيه قابل حمل براى مسافرت
شکلات ورزشى شکلات ۶۰-۵۰ گرم ۵۰-۴۰ گرم کربوهيدرات ۱. منبع کربوهيدرات در تمرين
۱۰-۵ گرم پروتئين ۲. بازيافت پس از تمرين
معمولاً کم چرب ۳. مکمّل رژيم سرشار از کربوهيدرات / مواد مغذى / انرژى
ويتامين‌ها / عناصر:
۵۰ تا ۱۰۰% RDI/RDA
۴. تغذيه قابل حمل (در مسافرت)
مکمّل ويتامين‌ها / عناصر کپسول / قرص با دامنهٔ وسيع، ۵-۱ برابر RDI/RDA ۱. تأمين ريز مغذى‌ها بريا رژيم کم انرژى يا کاهش وزن
۲. تأمين ريز مغذى‌ها براى رژيم محدود (مثل رژيم گياه‌خواري)
۳. تأمين ريز مغذى‌ها براى تأمين عرضهٔ نامطمئن غذا (مثل ورزشکاران در حال سفر)
مکمّل آهن کپسول / قرص سولفات / گلوکونات / فومارات آهن ۱. تنظيم برنامه براى رفع کمبود آهن
مکمّل کلسيم قرص کربنات / فسفات / لاکتات کلسيم ۱. مکمّل‌ کلسيم در رژيم کم انرژى يا غذاهاى ضعيف از مواد لبنى
۲. درمان / پيشگيرى از بروز استئوپنى


ممکن است بعضى از اين فرآورده‌ها در کشور ما هنوز رايج نباشد.