موادى که در ميان ورزشکاران براى جبران تغذيه يا شيوهٔ زندگى ناکافى (مثلاً عدم آشنائى با غذاها يا تهيه آنها)، تأمين مواد مغذى غير معمول که دراثر ورزش سنگين مورد نياز است و يا به‌منظور ايجاد اثر مستقيم (نيروزائي) بر حرکات و نمايش ورزشى به‌کار روند و شامل مکمّل‌هاى رژيم و مواد نيروزائى تغذيه‌اى هستند به نام مکمّل‌هاى ورزشى باب شده‌اند.