ويژگى‌هاى خاصى که کودکان و نوجوانان دارند و قرار داشتن در شرايط سنى که کم‌ترين بى‌توجهى به وضعيت تغذيهٔ آنها ممکن است مشکلات مختلف جسمى و روانى را براى آنها ايجاد کند. ايجاب مى‌کند که به وضعيت تغذيه‌اى کودکان و نوجوانان ورزشکار توجه بيشترى مبذول گردد.