کنترل وزن در ورزشکاران اهميت خاصى دارد به‌طورى‌که براى بعضى از ورزش‌ها نياز به کاهش وزن براى موفقيت و در بعضى نياز به افزايش وزن مى‌باشد ولى در هر صورت بايد دقت لازم صورت گيرد که کاهش و افزايش وزن بدون آسيب رساندن به ورزشکار صورت گيرد.