بسيارى از رشته‌ها داراى وجوهى دوگانه هستند. مثلاً در رشتهٔ تغذيهٔ ورزشي، دانشجويان در هر دو رشتهٔ تغذيه و ورزش آموزش مى‌بينند. اطلاعات اين رشته از منابع فيزيولوژى ورزشي، شيمي، بيوشيمى و علم تغذيه تأمين مى‌شود. يک متخصص تغذيهٔ ورزشى بررسى مى‌کند که چگونه بايد از ترکيب رژيم غذائى و ورزش براى بهبود عملکرد فرد بهره گيرد. امروزه پايه‌ريزى رشتهٔ واحدى که مبتنى بر تلفيق تغذيه و ورزش باشد، مدنظر است و در بعضى از دانشگاه‌هاى معتبر دنيا، تربيت نيروهاى متخصص در امر تغذيهٔ ورزشى آغاز شده و اميد مى‌رود که در سال‌هاى آينده، تعداد بيشترى از مراکز آموزشى توجه خود را به اين مقوله معطوف دارند.