عبارت است از برخوردى اصولى به علل پيشگيري، درمان و توانبخشى صدمات ورزشي. پيچيدگى ورزش‌هاى جديد و کثرت شرکت‌کنندگان در تمامى سطوح سني، به اين امر اهميت بخشيده است. با رعايت اصول بهداشت ورزشي، استعداد ورزشکار به آسيب‌ها کاهش مى‌يابد و در نتيجه هم در وقت و هزينه‌اى که صرف درمان ورزشکار آسيب‌ديده مى‌شود صرفه‌جوئى خواهد شد و هم کارآئى ورزشکار دچار تغيير نمى‌شود.