روش‌هاى ذيل توسط کميسيون پزشکى IOC ممنوع اعلام شده‌اند:


A. دوپينگ خونى


B. تجويز حمل‌کننده‌هاى مصنوعى اکسيژن يا افزاينده‌هاى حجم پلاسما


C. دستکارى فيزيکي، شيميائى و داروئي