موارد ممنوع در اين رده عبارتند از:


- گنادوتروفين جفتى انسانى يا hCG (تنها در مردان ممنوع است) ”Human Chorionic Gonadotrophin“


- گنادوتروفين‌هاى هيپوفيزى و صناعى (LH) ”تنها در مردان ممنوع است“


- کورتيکوتروفين (ACTH, Tetracosactide)


- هورمون رشد (سوماتوتروپين، hGH)


- فاکتور رشد شبه انسولين (IGF-1)


- انسولين (تنها براى درمان ورزشکاران مبتلا به ديابت وابسته به انسولين مجاز است. گواهى مکتوب مبنى بر ابتلاء ورزشکار به ديابت وابسته به انسولين از سوى يک متخصص غدد يا پزشک تيم الزامى مى‌باشد).


- اريتروپويتين (EPO)


- مهارکننده‌هاى آروماتاز


ساير موارد متفرقه عبارتند از:


کلومفين (Clomiphene): يک داروى آنتى استروژن است که اثر فيدبکى منفى استروژن درون‌زا را از طريق خنثى نمودن رسپتورهاى استروژن در هيپوتالاموس و کاهش تعداد آنها خنثى مى‌کند. اين دارو براى القاء تخمک‌گذارى در موارد نازائى ناشى از عدم تخمک‌گذارى به‌کار مى‌رود.


تاموکسيفن (Tamoxiphene): اين دارو هم يک آنتى استروژن غيراستروئيدى است که براى درمان تسکينى سرطان پستان در سنين پس از يائسگى به‌کار مى‌رود. دارو از طريق رقابت با استروژن‌ها بر سر تصاحب رسپتورهاى استروژنى عمل مى‌کند و اثرات استروژن در بافت هدف را خنثى مى‌سازد. غلظت غيرطبيعى يک هورمون آندروژن از اين رده يا مارکرهاى تشخيصى آن در ادرار يک ورزشکار اقدام به دوپينگ تلقى مى‌گردد، مگر آنکه ثابت شود که اين غلظت غيرطبيعى به‌واسطهٔ يک وضعيت فيزيولوژيک يا پاتولوژيک ايجاد شده است.