اغلب فرآورده‌هاى اين گروه شامل داروهاى سمپاتوميمتيک با اثر غيرمستقيم و محرک‌هاى سيستم عصبى مرکزى با اثرى به‌مراتب قوى‌تر از مشتقات گزانتين هستند.


اين داروها (آمفتامين و آنالوگ‌هاى متعدد آن، کوکائين، Methylphenidate ،Mazindol و ...) رسپتورهاى منوآمينرژيک را به‌طور مستقيم تحريک نمى‌کنند، بلکه در بيشتر موارد از طريق افزايش اثرات کاته کولامين‌هاى آندوژن عمل مى‌کنند. بنابراين اثربخشى اين داروها به قابليت در مهار بازجذب کاته‌کولامين‌ها از شکاف سيناپسى يا تسهيل ترشح کاته‌کولامين‌ها بستگى دارد. اين محرک‌ها عبارتند از: