استريکنين و فرآورده‌هائى که سابقاً تحت عنوان داروهاى آنالپتيک موسوم بودند، در اين گروه قرار مى‌گيرند. آنالوپتيک‌ها موادى هستند که نواحى مختلفى از مغز را تحريک مى‌کنند. دوزهاى زياد آنها ممکن است باعث تحريک در نواحى مغزى مربوط به حرکت و زمينه‌سازى تشنج شوند. امروزه اين داروها به‌ندرت کاربرد بالينى دارند و بيشتر در کارهاى تحقيقاتى به‌کار مى‌روند. استريکنين‌هاى يک آنتاگونيست گليسين است که اثر اصلى آن بر روى نخاع مى‌باشد، حال آنکه Pentylentertrazol آنتاگونيست GABA مى‌باشد و در نواحى مختلف مغز اثر مى‌گذارد. داروهاى اين گروه عبارتند از:


Strychnine, Pipradrol, Pentylenetetrazol, Nikethamide, Doxapram


براى شناسائى داروهاى محرک در نمونه‌ٔ ادرارى از روش کروماتوگرافى گازى - طيف‌سنجى جرمى استفاده مى‌شود. در برخى موارد طيف‌سنجى جرمى با قدرت تفکيک بالا کاربرد پيدا مى‌کند.