در ابتدا اين دسته منحصر به استروئيدهاى آنابوليک آندروژيک بود. در سال ۱۹۹۳، IOC براساس گزارش‌هائى مبنى بر استفادهٔ ورزشکاران از داروهاى بتادوآگونيست (بالاخص داروى Clenbuterol) براى افزايش کارآئى ورزشى طبقه‌بندى قبلى را تغيير داد و دو زيرگروه در اين دسته قائل شد که عبارتند از استروئيدهاى آنابوليک آندروژيک و بتادوآگونيست‌ها.

فرموترول
فرموترول
بمبوترول
بمبوترول