رده‌هاى داروئى غيرمجاز در پنج گروه به شرح ذيل طبقه‌بندى مى‌شوند:

کدئین
کدئین