در حال حاضر، امکان آزمايش کردن ورزشکاران در هر زماني، چه در حين و چه در خارج از زمان مسابقه وجود دارد. در ردهٔ ملى هم به برنامه‌هاى آزمايش دوپينگ افزوده شده و در بعضى ورزش‌ها با آزمايشاتى که خود فدراسيون‌هاى بين‌المللى مربوطه انجام مى‌دهند، تکميل مى‌شود. البته هنوز در اين زمينه‌ها هماهنگى وجود ندارد و ممکن است در بعضى رشته‌ها يک ورزشکار مطابق قوانين کشور خود، در يک رقابت آزاد فدراسيون بين‌المللى و يا در برنامهٔ ملى تست شود. از طرف ديگر در بعضى کشورها و در بعضى رشته‌ها آزمايش خيلى دقيق‌ و موشکافانه انجام نمى‌شود. پس از نشست کميتهٔ بين‌المللى المپيک و فدراسيون‌هاى بين‌المللى ورزشى در سال ۱۹۹۴ بر تعهد اين ارگان‌ها در زمينهٔ هماهنگى و به خرج دادن شدت عمل در انجام آزمايش تأکيد شد. در اين نشست بر سر موارد زير توافق به عمل آمد:


- هماهنگ کردن قوانين ضدّدوپينگ و روش‌هاى کنترل در حين و يا خارج از مسابقه


- تجديد نظر ساليانه در مورد ليست داروها و روش‌هاى غير مجاز ارائه شده توسط کميسيون پزشکى IOC و همچنين پذيرش و اجراء کنترل‌هاى لازم براى هر ورزش


- سرعت‌بخشى در يکسان‌سازى مجازت‌هاى اعمال شده توسط کميسيون پزشکى IOC و اطمينان از به‌کار گرفته شدن آن چه در سطح ملى و چه در سطح بين‌المللى


- به رسميت شناختن محروميت‌هائى که از جانب ساير فدراسيون‌هاى بين‌المللى اعلام مى‌شود.


- استفاده از آزمايشگاه‌هاى معتبر و تحت نظارت IOC براى تمام رقابت‌هاى بين‌المللى و آزمايش‌هاى خارج از مسابقه


- ايجاد هماهنگى بين IOC، فدراسيون‌هاى بين‌المللى ورزشي، کميته‌هاى ملى المپيک، فدراسيون ملي، دولت‌ها و ساير ارگان‌هاى دخيل در اين امر، براى برنامه‌ريزى و ساماندهى کنترل دوپينگ و مبارزه با افزايش سوء‌مصرف داروها در ورزش


- تدوين يک برنامه کمک اقتصادى براى فدراسيون‌هاى بين‌المللى نيازمند تا بتوانند شدت برنامه‌هاى کنترل دوپينگ خود را افزايش بخشند.


- در مورد ورزش‌هائى که در المپيک حضور دارند، هماهنگى بين فدراسيون‌هاى بين‌المللى در مورد پذيرش و اجراء مقررات فوق الزامى است.