تشک ژيمناستيک را ‌طورى که روى کف سالن قرار گرفته باشد در نظر بگيريد. هرگاه ژيمناستى براى جابجا کردن آن با پا به تشک ضربه وارد کند وضعيت تشک برحسب اينکه ضربه در چه نقطه‌اى از آن وارد شده باشد تغيير پيدا مى‌کند. چنانچه نيرو و جهت آن درست به مرکز ثقل تشک وارد شود آن را در جهت مستقيم به اندازهٔ مسافتى که متناسب با شدت ضربه باشد به پيش مى‌راند و چنانچه جهت نيرو به طرف مرکز ثقل تشک نباشد در آن حرکت چرخشى و مستقيم به‌طور هم‌زمان ايجاد مى‌کند البته جهت چرخش تشک بستگى به اين دارد که نيرو در کدام يک از طرفين خط مرکز ثقل تشک وارد شده باشد. بايد توجه داشت که چون تشک به‌طور آزاد روى کف سالن قرار گرفته است لذا هر نوع چرخش آن حول محورى انجام مى‌شود که از خط مرکزى و يا مرکز ثقل تشک بگذرد.


نيروهاى برون‌مرکز باعث انتقال و چرخش مى‌شوند در صورتى که نيرويى که در خط مرکز جسم عمل مى‌کند فقط باعث انتقال جسم مى‌شود.
نيروهاى برون‌مرکز باعث انتقال و چرخش مى‌شوند در صورتى که نيرويى که در خط مرکز جسم عمل مى‌کند فقط باعث انتقال جسم مى‌شود.

هرگاه خط عملکرد نيرو از مرکز ثقل جسم رد نشود اين نيرو را نيروى‌برون مرکز مى‌خوانيم.