اکثر کميت‌هاى توصيفى مربوط به حرکت در دو گروه تقسيم شده است. اول کميت‌هايى که مربوط به مسافت و سرعت هستند و به‌طور کامل مى‌توان با استفاده از واژه‌هايى چون اندازه و مقدار آنها را شرح داد. اين کميت‌ها به‌عنوان کميت‌هاى نرده‌اى شناخته‌شده‌اند. دوم کميت‌هايى که مربوط به جابه‌جايي، بردار سرعت و شتاب حرکت‌ مى‌باشند که در تشريح آنها علاوه بر اندازه و مقدار به جهت حرکت نيز اشاره خواهد شد. اين کميت‌ها تحت عنوان بُردارها شناخته شده‌اند.