توصيف حرکت از هر نوع و شکل، شاخه‌اى است از علم بيومکانيک که در آن موضوعاتى از قبيل مقدار مسافت طى شده توسط جسم و همچنين چگونگى حرکت (سرعت) و ميزان يکنواختى حرکت بحث خواهد شد و به هيچ‌وجه دربارهٔ علت حرکت جسم به شکلى که وجود دارد بحث نخواهد شد. بحث در جنبهٔ اخير حرکت مربوط به شاخهٔ ديگرى از علم بيومکانيک به نام جنبش ‌شناسى خواهد بود.