عصر انفجار علم و دانش، بشر را در هاله‌اى از اطلاعات و علوم تازه غوطه‌ور ساخته است. زمينه‌هاى تازه دانش متجلى و شکوفا شده، و علوم کهنه از نو ارزيابى مى‌گردند. در اين روند پيوسته، زبان علمى نيز هر روز با واژه‌هاى جديد روبرو مى‌شود. به‌عبارت ديگر وقتى زمينه‌هاى تازه علوم شناسايى مى‌گردند حيطهٔ مطالعات و بررسى‌هاى علمى آن مشخص شده، سپس آن علم نامگذارى مى‌شود. در جريان اين نامگذارى پيشقراولان علم جديد کوشش به‌عمل مى‌آورند تا بهترين اسم ممکن را براى شاخهٔ جديد علم مورد بحث انتخاب نمايند، نتيجه اين کوشش آن است که تعداد زيادى واژه‌هاى علمى و مناسب براى نام‌گذارى رشته جديد تعيين مى‌گردد و سعى خواهد شد تا اين نام‌ها همواره متناسب با موضوع بوده، بتوانند تا اندازه‌اى موضوع مورد مطالعه در آن حيطه را مشخص کنند.


گرايش روزافزون علمى و تحليل حرکات انسان در اين زمينه کاملاً محسوس است. در گذشته واژه حرکت شناسى (Kinesiology) براى توصيف مجموعه اطلاعات علمى در مورد ساختمان و عملکرد دستگاه‌هاى عضلانى - استخوانى انسان به‌کار برده شده است، بعدها اصول مکانيکى و مطالعه و کاربرد آنها براى حرکات انسان به‌عنوان جزء لاينفک حرکت‌شناسى به‌طور وسيعى پذيرفته شد. کم‌کم حرکت‌شناسى و موضوع مورد مطالعه در آن شامل کليهٔ جنبه‌هاى علوم مختلف که در رابطه با حرکت انسان است گرديد. در اين موقع بود که واژهٔ حرکت‌شناسى مفهوم اصلى خود را از دست داد. زيرا علاوه بر عملکرد دستگاه‌هاى عضلانى - استخوانى و مطالعه در اصول مکانيکى و کاربرد آنها در حرکات انسان، مطالب و موضوعات ديگرى را نيز در بر گرفت. بنابراين براى رفع اين اشکال واژه‌هاى تازه‌اى به‌منظور روشن کردن اين وضع به‌وجود آمد که از آن جمله هستند:


مکانيک انسانى (Anthropo-mechanics)، پويايى زيستى (Biodynamecs)، جنبش زيستى (Biokinetics)، جنبش آدمى (Homokinetics)، سرانجام جنبش‌شناسى انسانى (Kinanthro - Pology). هر يک از واژه‌هاى فوق طرفدارانى در بين دانشمندان اين رشته داشت تا سرانجام از بين آنها واژهٔ بيومکانيک مشخص شده و مورد قبول اکثريت دانشمندان اين شاخه از علوم واقع شد. واژهٔ بيومکانيک به صُوَر گوناگون تعريف شده است:


۱. مطالعهٔ اصول و مبانى مکانيکى در موجود زنده و روابط درگير در حرکات.


۲. کاربرد قوانين مکانيکى در موجود زنده و به‌ويژه در رابطه با حرکت و جابجايى انسان.


نظر به اينکه توجه در اين مبحث از اين نظر، صرفاً متوجه تحليل تکنيک‌هاى مورد استفاده در ورزش‌هاى مختلف مى‌باشد و لذا تا حد زيادى محدود به مهارت‌هاى ورزشى است، تعريف زير را ارائه مى‌نمائيم:


بيومکانيک علمى است که نيروهاى داخلى و خارجى که بر روى بدن انسان اثرگذار است مورد آزمايش و مطالعه قرار داده، اثرات حاصله را بررسى مى‌کند.