مفصل مچ دست به ظاهر از ترکيب دو استخوان زند زبرين و زيرين و هشت استخوان مچ دست به‌وجود آمده، ولى در واقع اين مفصل از استخوان‌هاى زند زبرين و سه استخوان ناوي، هلالى و هرمى تشکيل گرديده است، اگرچه استخوان نخودى با زند زبرين فاصله دارد ولى به‌هر حال آن را نيز بايستى جزء رديف بالايى استخوان‌هاى مچ دانست زيرا به زندها نزديکتر است. چهار استخوان ذکر شدهٔ مچ دست با استخوان‌هاى رديف پايين‌تر به نام‌هاى ذوزنقه، شبه‌ذوزنقه، بزرگ و چنگکى نيز مفصل شده و همين استخوان‌ها با استخوان‌هاى کف دست مفصل مى‌شوند.


ساختار استخوانى مفصل مچ دست
ساختار استخوانى مفصل مچ دست