زند اسفلى خلفى

اين عضله به‌طور سطحى در روى استخوان زند زيرين قرار گرفته است و قابل لمس مى‌باشد.


سر ثابت: فوق لقمهٔ خارجى استخوان بازو


سر متحرک: پايهٔ استخوان پنجم کف دست در پشت دست


عصب‌گيري: عصب عمقى راديال


عمل: بازکنندهٔ مفصل مچ دست و انحراف آن به سمت زند زيرين.زند اعلايى خلفى دراز

در ناحيهٔ بالاى ساعد قرار گرفته و وقتى که مچ دست با قدرت حرکت اکستنشن را انجام مى‌دهد قابل لمس است و تاندون آن را نيز مى‌توان در ناحيهٔ مچ دست در همان حالت فوق لمس نمود.


سر ثابت: فوق لقمهٔ خارجى استخوان بازو


سر متحرک: پشت پايهٔ استخوان دوم کف دست


عصب‌گيري: عصب راديال


عمل: اکستنشن و انحراف مچ دست به سمت زند زبرين


زند اعلايى کوتاه

اين عضله توسط بازکنندهٔ دراز مچ دستى پوشيده شده است و لمس کردن آن مشکل مى‌باشد و ممکن است با عضلهٔ بازکنندهٔ انگشتان اشتباه شود و همچنين تشخيص تاندون آن نيز دشوار مى‌باشد، زيرا تاندون آن نزديک به تاندون عضلهٔ نزديک‌کنندهٔ دراز شست و تاندون بازکنندهٔ کوتاه شست دست قرار دارد.


سر ثابت: فوق لقمهٔ خارجى استخوان بازو


سر متحرک: پشت پايهٔ استخوان سوم کف دست


عصب‌گيري: عصب راديال


عمل: بازکنندهٔ (اکستنسور) مچ دست، انحراف مچ دست به سمت زند زبرين به‌طور ضعيف.


بازکنندهٔ انگشتان دست

در ناحيهٔ ساعد طورى قرار گرفته است که قسمتى از آن توسط عضلهٔ بازکننده دراز مچ دستى پوشيده شده است و فقط بخشى از آن قابل لمس مى‌باشد. چهار تاندون اين عضله در پشت دست به‌راحتى قابل لمس و رؤيت مى‌باشند و درست در امتداد دومين، سومين، چهارمين و پنجمين استخوان کف دست قرار گرفته‌اند. وقتى که مفاصل بين استخوان‌هاى کف دست و بند اول انگشتان دست به‌طور کامل حالت اکستنشن مى‌يابند، اين تاندون‌ها به‌خوبى مشاهده مى‌گردند.


سر ثابت: فوق لقمهٔ خارجى استخوان بازو


سر متحرک: با چهار تاندون به پايهٔ بندهاى دوم و سوم چهار انگشت دست متصل است.


عصب‌گيري: عصب عمقى راديال


عمل: بازکنندهٔ انگشتان (چهار انگشت) از مفصل بند انگشتان و استخوان‌هاى کف دست و در حالى‌که انقباض ادامه يابد بازکنندهٔ مفصل مچ دست مى‌باشد.