عضلهٔ کف دستى طويل - نماى کف دستى
عضلهٔ کف دستى طويل - نماى کف دستى

کف دستى طويل

اين عضله مطابق شکل زير در ناحيهٔ ساعد طورى قرار گرفته است که با مشت کردن دست به‌خوبى قابل لمس مى‌شود، در ۱۰ تا ۱۵ درصد مردم حضور اين عضله را نمى‌توان احساس نمود.


سر ثابت: فوق قرقرهٔ داخلى استخوان بازو


سر متحرک: استخوان‌هاى کف دست


عصب‌گيري: عصب ميانى


عمل: تاکنندهٔ مچ دست (فلکسور)، به‌علت اينکه محل چسبندگى سر متحرک اين عضله را محور حرکتى فلکشن و اکستنشن مچ دست دور است، لذا از بهترين عضلات تاکنندهٔ مچ دست مى‌باشد و عضله‌اى بسيار کوچک است.

زند اعلايى و قدامى

در ناحيهٔ قدامى ساعد به‌طور مورب تقريباً روى زند زيرين قرار گرفته است.


سر ثابت: فوق قرقرهٔ داخلى استخوان بازو


سر متحرک: پايهٔ استخوان دوم کف دست و لبهٔ پايهٔ استخوان سوم کف


عصب‌گيري: عصب مياني


عمل: فلکشن مچ دست، انحراف مچ دست به سمت زند زبرين (آبداکشن مچ دست)


زند اسفلى قدامى

عضله‌ايى سطحى است که تقريباً روى زند زيرين قرار گرفته است.


سر ثابت: داراى دو سر است، يکى به فوق قرقرهٔ داخلى استخوان بازو و ديگرى به دو سوم بالاى استخوان زند زيرين و زائدهٔ آرنجى متصل است.


سر متحرک: پنجمين استخوان کف دستي


عصب‌گيري: عصب اولنار


عمل: تاکنندهٔ مچ، انحراف به سمت زند زيرين مچ دست


تاکنندهٔ سطحى انگشتان دست

بزرگترين عضلهٔ تاکنندهٔ مچ در ناحيهٔ ساعد دست است. (شکل زير)


سر ثابت: به سه قسمت استخوان بازو، زند زيرين و زند زبرين چسبندگى دارد.


سر متحرک: با چهار تاندون به کناره‌هاى استخوان بند دوم چهار انگشت دست متصل مى‌گردد.


عمل: فلکشن بند دوم و مچ دست