حرکات متنوعى که در مچ دست وجود دارد به‌علت وجود بيست و پنج عضله‌اى است، که در اين قسمت به سه شکل زير فعاليت دارند: دستهٔ اول اين عضلات از مفاصل آرنج (استخوان بازو) شروع شده و به مچ، کف، و يا انگشتان دست متصل مى‌شوند. دستهٔ دوم عضلات، از ناحيهٔ ساعد شروع شده به کف و انگشتان متصل مى‌گردند و بالاخره گروه سوم عضلاتى هستند که از کف دست به انگشتان دست اتصال دارند و حرکات مختلف را موجب مى‌گردند.


دستهٔ اول هشت عضله هستند که عضلات ناحيهٔ ساعد نيز گفته مى‌شوند و از سر استخوان بازو مى‌آيند و به دو دستهٔ فلکسورها (تاکننده‌ها) و اکستنسورها (بازکننده‌ها) مچ دست تقسيم مى‌شوند.


فلکسورها Flexors (که سر ثابت آنها به فوق قرقره استخوان بازو متصل است)


۱. عضلهٔ کف دستى طويل Palmaris Longus


۲. زند اعلايى قدامى Flexor Carpi Rakealis


۳. زند اسفلى قدامى Flexor Carpi Ulnaris


۴. تاکنندهٔ سطحى انگشتان دست Flexor Digitorum Superficialis


اکستنسورها Extensors (که سر ثابت آنها به فوق لقمه استخوان بازو متصل است)


۱. بازکنندهٔ مچ دستى بلند (زند اعلايى خلفي) Extensor Carpi Radialis Longus


۲. بازکنندهٔ مچ دستى کوتاه (زند اعلايى خلفي) Extensor Carpi Radialis Brevis


۳. بازکنندهٔ مچ دستى (زند اسفلي-خلفي) Extensor Carpi Ulnaris


۴. بازکنندهٔ مشترک انگشتان دست Extensor Digitorum Commonis


دستهٔ دوم هفت عضله‌اى هستند که از ناحيهٔ استخوان‌هاى ساعد (دو زند زيرين و زبرين) شروع شده و بدين شکل عمل مى‌کنند که چهار تاى آنها به شست اتصال دارند و ان را حرکت مى‌دهند، يکى از آنها چهار انگشت ديگر را حرکت داده و دو تاى باقى‌مانده يکى انگشت سبابه و ديگرى انگشت کوچک را به‌ حرکت در مى‌آورد.


اين دسته از عضلات عبارتند از:


۱. بازکنندهٔ دراز شست دست Extensor Pollicis Longus


۲. بازکنندهٔ کوتاه شست دست Extensor Pollicis Brevis


۳. تاکنندهٔ دراز شست دست Flexor Pollicis Longus


۴. دورکنندهٔ دراز شست دست Abductor Pollicis Longus


۵. بازکنندهٔ انگشت سبابه Extensor Indicis


۶. بازکنندهٔ انگشت کوچک دست Extensor Digitiminimi


۷. تاکنندهٔ عمقى انگشتان دست Flexor Digitorum Profundus


دستهٔ سوم ده عضلهٔ ديگرى هستند که در ناحيهٔ کف دست يا انگشتان قرار دارند، چهار تاى آنها بر روى شست اثر دارند، سه عضلهٔ ديگر بر روى انگشت کوچک و بقيهٔ آنها بر روى تمامى انگشتان و استخوان‌هاى کف دست اثر دارند.


اين دسته از عضلات دست عبارتند از:


۱. تاکنندهٔ کوتاه شست Flexor Pollicis Brevis


۲. دورکنندهٔ کوتاه شست دست Abductor Pollicis Brevis


۳. متقابلهٔ انگشت شست Opponens Pollicis


۴. نزديک‌کنندە شست دست Adductor pollicis


۵. دورکنندهٔ انگشت کوچک Abductor Digitiminimi


۶. تاکنندهٔ کوتاه انگشت کوچک Flexor Digitiminimi Brevis


۷. متقابلهٔ انگشت کوچک Opponens Digitiminimi


۸. بين استخوانى کف دستى Palmar Interossei


۹. بين استخوانى پشتى دستى Dorsal Interossei


۱۰. دودى دست Lumbricales