ستون مهره‌ها از سى و سه مهره تشکيل شده است و بنابر موقعيت قرار گرفتن به مهره‌هاى گردني، مهره‌هاى پشتي، مهره‌هاى کمري، استخوان‌هاى خاجى و دنبالچهٔ نامگذارى مى‌شوند. هفت مهرهٔ گردني، دوازده مهرهٔ پشتي، پنج مهرهٔ کمرى و پنج مهرهٔ بهم جوش خوردهٔ دنبالچه.


ستون مهره‌ها
ستون مهره‌ها

هر مهره داراى جسم مهره است و دو طرف فوقانى و تحتانى جسم مهره توسط غضروف‌هاى ديسک پوشيده شده است، همچنين هر مهره داراى چند زائده مى‌باشد، يک زائدهٔ شوکي، دو زائدهٔ عرضى در دو طرف مهره و همچنين چهار زائدهٔ مفصلى که دو تاى آن در بالا و دو تاى ديگر در سطح تحتانى مهره واقع شده است. دو زائدهٔ فوقانى با دو زائدهٔ تحتانى مهرهٔ بالايى مفصل مى‌شوند و به همين شکل دو زائدهٔ تحتانى با دو زائدهٔ فوقانى مهرهٔ تحتانى مفصل مى‌گردد.


ساختمان يک مهره
ساختمان يک مهره

مهره‌هاى گردنى

در مهره‌هاى گردنى اولين مهرهٔ اطلس ناميده مى‌شود که داراى جسم مهره نمى‌باشد و به‌صورت يک حلقهٔ استخوانى است که دو محل مفصلى در سطح فوقانى دارد که با لقمه‌هاى پس‌سرى در دو طرف سوراخ پس‌سرى مفصل مى‌شوند (زيرجمجمه). زائدهٔ شوکى آن بسيار کوتاه ولى زائدهٔ عرضى آن بلند است.دومين مهره به نام اکسيس که به مهرهٔ اول متصل شده و موجب حرکات چرخشى سر به چپ و راست مى‌شود.مهرهٔ هفتم گردنى داراى بلندترين زائدهٔ شوکى بوده و از بقيهٔ مهره‌هاى گردنى بلندتر است و در بخش خلفى گردن قابل لمس مى‌باشد، و در ضمن متمايزکنندهٔ مهره‌هاى گردنى با پشتى است.

مهره‌هاى پشتى

اين مهره‌ها داراى چهار سطح اضافى مفصلى هستند که دنده‌ها به آنها متصل مى‌شوند و همين اتصال مهره‌ها به دنده‌ها در اين ناحيه حرکات فلکشن و فلکشن جانبى اين قسمت از ستون مهره‌ها را محدود مى‌سازد.علاوه بر اين زائده‌هاى بلند شوکى مهره‌هاى پشتى به سمت پايين متمايل شده و به‌خصوص در مهره‌هاى دوم تا دهم اين قسمت حرکت هايپراکستنشن را محدود مى‌سازد.

مهره‌هاى کمرى

بزرگترين و متحرک‌ترين مهره‌هاى ستون مهره مى‌باشند و بيشتر وزن بدن توسط همين مهره‌ها تحمل مى‌شود. زائده‌هاى مفصل فوقانى و تحتانى اين مهره‌ها بزرگتر بوده و اين امر موجب مى‌گردد که حرکات چرخشى ستون مهره‌ها حول محور ورتيکال محدود شود، پنجمين مهرهٔ کمرى که با استخوان خاجى مفصل شده است امکان تحرک بيشترى را دارا مى‌باشد.


استخوان خاجى از پنج مهرهٔ به هم جوش‌خورده تشکيل شده و با دو استخوان خاصره مفصل شد. و هيچ‌گونه حرکتى در مفاصل فوق وجود ندارد. اين استخوان با استخوان دنبالچه نيز مفصل مى‌شود.


استخوان دنبالچه از چهار مهره به هم جوش خورده تشکيل شده و هيچ‌گونه حرکتى ندارد.