اين عضلات به سه دستهٔ قدامي، ميانى و خلفى تقسيم مى‌شوند و به‌طور قرينه در دو طرف مهره‌هاى گردنى به‌طور مورب قرار گرفته‌اند.


از محل دنده‌هاى اول (نردبانى ميانى و قدامي) و دوم (نردبانى خلفي) به زائده‌هاى عرضى مهره‌هاى گردنى متصل مى‌شوند.


عضلات نردبانى - نماى قدامي
عضلات نردبانى - نماى قدامي

نردبانى قدامى به زائده‌هاى عرضى سومين تا ششمين مهره، نردبانى ميانى به زائده‌هاى عرضى دومين تا ششمين مهره، نردبانى خلفى به زائده‌هاى عرضى چهارمين تا ششمين مهره متصل بوده و کار آنها فلکشن مهره‌هاى گردنى در حالتى است که عضلات هر دو طرف منقبض شوند و فلکشن جانبى در شرايطى که عضلات يک طرف انقباض يابد. عمل ديگر اين عضلات بالا کشيدن دنده‌هاى اول و دوم بوده و به عمل تنفس کمک مى‌نمايد. عصب‌گيرى اين عضلات از اعصاب دوم تا هفتم گردنى است.