عضلات مورب رأسى فوقانى (Ovliquus Capitis Superior)


عضلات رأسى تحتانى (Obliquus Capitis interior)


راست بزرگ رأسى خلفى (Rectus Capitis Posterior Major)


راست کوچک رأسى خلفى (Rectus Capitis Posterior Minor)


در زير جمجمه به‌طور عمقى قرار گرفته‌اند و قابل لمس نيستند. (شکل زير)


سر ثابت: بخش خلفى دو مهرهد اول گردنى (اطلس و آکسيس).


سر متحرک: استخوان پس‌سرى و زائده‌هاى عرضى اولين مهرهٔ گردني.


عمل: هر دو طرف باز کردن (اکستنشن و هايپراکستنشن) مفصل اطلس و استخوان پس‌سري.


يک طرف فلکشن جانبى سر از مفصل ذکر شده و چرخش آن به چپ يا راست از مفصل اطلس و آکسيس را سبب مى‌شود.


عضلات زير پشت‌سرى - نماى خلفى
عضلات زير پشت‌سرى - نماى خلفى