عضلهٔ بزرگى است که در دو طرف ناحيهٔ گردن قرار گرفته است و در مواقعى که سر را به طرف مخالف بچرخانيم قابل لمس مى‌باشد.


سر ثابت: با دو سر بر روى استخوان جناغ و ترقوه اتصال مى‌يابد.


سر متحرک: زائدهٔ پستانى استخوان گيجگاهي.


عصب‌گيري: عصب شوکى و اعصاب دوم و سوم گردني.


عمل: هر دو طرف، فلکشن مفصل مهرٔ اطلس و استخوان پس‌سرى و ادامهٔ انقباض موجب فلکشن مهره‌هاى گردنى مى‌گردد. انقباض در يک طرف موجب فلکشن جانبى مهره‌هاى گردنى و چرخش سر به يک طرف خواهد شد. اين چرخش از مفصل دو مهرهٔ اطلس و آکسيس انجام مى‌شود.