گروهى از عضلات هستند که به‌صورت رشته‌هاى مايل از زائده‌هاى شوکى مهره‌ها به زائده‌هاى عرضى مهره‌هاى پايين‌تر متصل مى‌شوند.


اين گروه از عضلات در پشت گردن و بالاى کمر به‌طور عمقى قرار گرفته و قابل لمس نيستند تمامى اين عضلات از شاخه‌هاى خلفى و گردنى و پشتى عصب‌گيرى مى‌کنند. و به سه دسته تقسيم مى‌شوند:


نيم‌خارى رأسى

از زائدهٔ عرضى پنج يا شش مهرهٔ فوقانى پشتى و چهار مهرهٔ تحتانى شروع شده و به استخوان پس‌سرى ختم مى‌شوند. کار اين گروه اکستنشن سر مى‌باشد.


نيم‌خارى گردنى

از زائده‌هاى عرضى پنج يا شش مهرهٔ پشتى فوقانى و چهار مهرهٔ گردنى تحتانى شروع شده و به زائدهٔ شوکى دومين تا پنجمين مهرهٔ گردنى ختم مى‌شوند و کارشان اکستنشن و چرخش ستون مهره‌ها در ناحيهٔ پشتى و گردنى است.


نيم‌خارى پشتى

از زائده‌هاى عرضى ششمين تا دهمين مهرهٔ پشتى شروع شده و به زائده‌هاى شوکى دو مهرهٔ گردنى تحتانى و چهار مهرهٔ فوقانى پشتى ختم مى‌شوند و عمل آنها اکستنشن و چرخش ستون مهره‌ها است.