که در طرفين ستون مهره‌ها در ناحيهٔ مهره‌هاى کمرى قرار گرفته‌اند و به خاطر وجود بافت چربى در اين قسمت لمس کردن آن مشکل مى‌باشد.


سر ثابت: تاج خاصره‌اى استخوان خاصره.


سر متحرک: دوازدهمين دنده و زائده‌هاى عرضى چهار مهرهٔ کمري.


عصب‌گيري: عصب دوازدهم پشتى و اول کمري.


عمل: در هر دو طرف، ثابت‌کنندهٔ مهره‌هاى کمرى ستون مهره‌ها است و در يک طرف سبب فلکشن جانبى ستون مهره‌ها مى‌شود. علاوه بر اين دو حرکت، با کشيدن آخرين دندهٔ به پايين به عمل بازدم تنفسى کمک مى‌نمايد.