به‌طور عمقى در ناحيهٔ حفرهٔ شکمى قرار گرفته است و قابل لمس نمى‌باشد.


سر ثابت: جسم مهره‌اى مهره‌هاى اول کمرى و آخر پشتي.


سر متحرک: بخش خلفى استخوان عانه.


عصب‌گيري: اولين عصب کمري.


عمل: در هر دو طرف، ثابت‌کنندهٔ مهره‌هاى کمري.


يک طرف فلکشن جانبى ستون مهره‌ها از مهره‌هاى کمري.