چهار عضله به نام‌هاى راست رأسى خارجى (Rectus Capitis lateralis)، راست رأسى قدامى (Rectus Capitis Anterior)، طويل رأسى (Longus Capitis)، و طويل گردنى (Longus Colli)، هستند که عمقى بوده و قابل لمس نمى‌باشند.


سر ثابت: سطح قدامى تمام مهره‌هاى گردنى و سه مهرهٔ پشتي.


سر متحرک: سطح قدامى استخوان پس‌سرى و مهره‌هاى گردني.


عصب‌گيري: اعصاب گردني.


عمل: عضلات هر دو طرف، فلکشن مفصل بين مهره‌هاى اطلس و استخوان پس‌سرى و مهره‌هاى گردنى را انجام مى‌دهند. عضلات يک طرف فلکشن جانبى مهره‌هاى گردنى را باعث مى‌شوند.


اين چهار عضله در ناحيهٔ قدامى مهره‌ها قرار داشته و به‌علت کوتاهى بازوى محرک اثر کمکى در حرکات فوق دارند.


عضلات جلوى ستون مهره‌ها - نماى قدامي
عضلات جلوى ستون مهره‌ها - نماى قدامي