سر ثابت: لبهٔ داخلى کتف.


سر متحرک: زائده‌هاى عرضى چهار مهرهٔ گردني.


عصب‌گيري: سومين و چهارمين عصب‌ گردنى و شاخهٔ پشت کتفي.


عمل: انقباض هر دو طرف باعث ثابت کردن مهره‌هاى گردنى و انقباض يک طرف باعث فلکشن جانبى مهره‌هاى گردنى مى‌شود. گرچه عمل اصلى گوشه‌اى بالا کشيدن استخوان کتف مى‌باشد، ولى وقتى کتف ثابت شود عضلهٔ گوشه‌اى يک طرف مى‌تواند سر را به همان طرف خم نمايد.