گره عضلاتى هستند که در ناحيهٔ پشت قرار دارند و شامل سه گروه عضلات هستند که خود به شاخه‌هايى تقسيم مى‌شوند.


خاصره‌اى (Iliocostalis) خاصره‌اى گردنى (Cervicis)
خاصره‌اى پشتى (Thoracis)
خاصره‌اى کمرى (Lumborum)
طويل (Longissimus) طويل رأسى (Capitis)
طويل گردنى (Cervicis)
طويل پشتى (Thoracis)
شوکى (Spinalis) شوکى گردنى (Cervicis)
شوکى پشتى (Thoracis)


عضلات راست‌کنندهٔ ستون مهره‌ها - نماى خلفى
عضلات راست‌کنندهٔ ستون مهره‌ها - نماى خلفى

سر ثابت: بخش خلفى ستون مهره‌ها در ناحيهٔ گردني، پشتي، کمري، تاج خاصره‌اي، سطح خلفى خاجى و نه پاييني.


سر متحرک: زائدهٔ پستانى استخوان گيجگاهي، بخش خلفى مهره‌هاى گردني، پشتي، کمرى و دوازده دندهٔ قفسهٔ سينه.


عصب‌گيري: شاخه‌هاى بخش خلفى اعصاب ستون مهره‌اي.


عمل: در هر دو طرف سبب باز شدن (اکستنشن، هايپراکستنشن) مفصل اطلس و استخوان پس‌سرى و به‌طور کلى ستون مهره‌ها مى‌شود.


و در يک طرف فلکشن جانبى و چرخش به چپ يا راست ستون مهره‌ها را موجب مى‌گردد موقعيت عضلات فوق به‌طور کلى از نقطه‌نظر قرارگيرى طورى است که بهترين شکل ممکن را نسبت به محور حرکتى (فرونتال) دارا مى‌باشد. و موجب حرکت اکستنشن و هايپراکستنشن مى‌شود، گرچه اين عضلات در حرکات چرخشى ستون مهره‌ها به چپ و يا راست نيز دخالت دارند. ضمناً عضلات فوق علاوه بر حرکت دادن ستون مهره‌ها موجب نگهدارى و ثابت‌کنندگى ستون مهره‌ها نيز مى‌شوند.